GAZELI servis s.r.o.

  • Společnost se zavazuje k principům sociálního podnikání:
  • Společnost bude naplňovat obecně prospěšný cíl, kterým je integrace osob znevýhodněných na trhu práce do běžného života a pracovního procesu.
  • Společnost bude svou činností přispívat k sociálnímu začleňování a k řešení otázek zaměstnanosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, zejména zdravotně postižených.
  • Společnost si klade za cíl zaměstnávat v minimální míře 40 % osoby znevýhodněné na trhu práce.
  • Společnost bude dbát na zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů formou pracovních porad a jinými vhodnými způsoby.
  • Společnost bude dbát na podporu zaměstnanců prostřednictvím dalších programů a služeb, zejména psychosociální podpory, poradenství a vzdělávání v oblasti sociálního podnikání
  • Společnost bude uplatňovat principy rovných příležitostí.
  • Případný zisk společnosti bude nejméně z 51 % reinvestován do rozvoje společnosti včetně podpory jejích obecně prospěšných cílů.
  • Společnosti zohledňuje při své činnosti environmentální aspekty, služby bude poskytovat s ohledem na ochranu životního prostřední a bude uplatňovat environmentálně šetrný provoz.
  • Společnost se v místě své činnosti zaměřuje na spolupráci a partnerství s místní samosprávou, občanskými organizacemi a dobrovolníky (zejména při hledání vhodných zaměstnanců a poskytování sociálních služeb) a podporuje místní rozvoj.

Sociální podnik

Kontakt