S handicapem do práce

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/002476

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v á n   E v r o p s k o u   u n i í.

Cílová skupina osob se zdravotním postižením měla možnost se zdarma rekvalifikovat nebo získat kvalifikaci absolvováním akreditovaných kurzů:

Údržba veřejné zeleně (41-033-E) 100 hodin

Úklidové práce (se zaměřením na domácnost) 40 hodin

Aktuálně

Projekt je ukončen.

O projektu

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Období realizace:

11/2016 – 10/2018

Celkový rozpočet:

3.510.305,- Kč

Stručný obsah

Projekt má pomoci osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním nalézt kombinací vhodných nástrojů a doprovodných opatření uplatnění na chráněném či volném trhu práce. Zvolenými nástroji jsou bilanční diagnostika - posouzení dispozice uchazeče k pracovnímu uplatnění; pracovní poradenství - orientace na trhu práce, získání informací z oblasti pracovních příležitostí; rekvalifikace pro osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací a pracovní asistenti při zaměstnávání.

Cíle projektu

Cílem projektu je v maximální možné míře překonat bariéry, které spadají mezi důsledky (subjektivní i objektivní) zdravotního postižení osoby, tak aby bylo v největší možné míře aktivní zapojení těchto osob na trh práce. Prostřednictví aktivit projektu bude probíhat intervence do situace účastníka i sociálního prostředí (především ve vztahu k zaměstnavatelům).
Konkrétním kvantitativním cílem je provedení bilanční diagnostiky a poskytnutí pracovního poradenství u 40 osob, zvýšení kvalifikace minimálně 24 osob prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a zprostředkování vhodného zaměstnání 5 - 11 osobám, které bude odpovídat potřebám a specifickým situacím konkrétních účastníků projektu.

Cílové skupiny:

Osoby se zdravotním postižením (1., 2. a 3. stupeň invalidity, OZZ)

Aktivity projektu

  1. Bilanční diagnostika
  2. Rekvalifikační kurzy (s podporou asistentů při zaměstnání)
  3. Pracovní poradenství
  4. Zprostředkování zaměstnání a aktivní výkon zaměstnání