Rozvoj procesů SSL ve VKCI

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015297

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Období realizace:

5/2020 – 4/2022

Celkový rozpočet:

2 166 797,50 Kč

Stručně o projektu

Projekt reaguje na potřebu poskytovat sociální služby efektivně v maximální kvalitě s odpovídajícím počtem odborného personálu, majícím konkrétní vizi, plány, motivaci, prostředky a nástroje k jejich poskytování.

Cíle projektu

Cílem jsou služby, mající plány rozvoje, funkční procesy zajišťující efektivitu, kvalitu a odbornost a odpovídající personální zajištění.

 • Dílčí cíl 1) Plán rozvoje
 • Dílčí cíl 2) Revize a aplikace procesů vedoucích k zajištění efektivního, kvalitního a odborného poskytování sociálních služeb.
 • Dílčí cíl 3) Vytvoření adekvátních pravidel pro kvalitní personální zajištění sociálních služeb, pro jejich následnou revizi a rozvoj.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří

 • Sociální pracovník občanské poradny
 • Sociální pracovník sociálně terapeutické dílny
 • Pracovník v sociálních službách

Aktivity projektu

 • Tvorba plánu rozvoje SSL

Provedení analýzy současného stavu plánování rozvoje v jednotlivých SSL.

Vytvoření plánu rozvoje každé ze sociálních služeb organizace, přičemž bude při tvorbě plánu rozvoje vycházet CS z analýzy současného stavu plánování rozvoje v jednotlivých SSL.  Výsledkem této aktivity bude dokument “Plán rozvoje” obsahující plány rozvoje jednotlivých služeb organizace. 

 • Účast CS na vzdělávacích aktivitách

Vzdělávání v rozsahu min 100 h v oblasti seberozvoje, prevence syndromu vyhoření, v krizové intervenci, práci s osobami s duševním onemocněním a s autismem.

 • Podpora nezávislého odborníka

Supervize pro příslušníky CS obou služeb.
V oblasti práce s osobami s poruchou autistického spektra (PAS) - bude se týkat jen služby STD

 • Tvorba evaluačního systému

Vzdělávání a konzultace managementu zaměřené zvyšování kvality služby. CS s podporou dodavatele vytvoří účinný a funkční evaluační systém umožňující zvyšování kvality služeb. (Výstupem aktivity bude zpracovaný standard 15 pro obě soc. služby.)

 • Tvorba adekvátních pravidel pro kvalitní personální zajištění SSL, pro jejich následnou revizi a rozvoj.

Sociální pracovníci:

Stanoví strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců, strukturu a počet zaměstnanců přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována.
Stanoví vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců.
Stanoví vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a dalších fyzických osob.
Stanoví vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně-právním vztahu, při poskytování sociálních služeb.
Vyhodnotí současný stav a vytvoří adekvátní pravidla pro profesní rozvoj zaměstnanců pro každou SSL zvlášť:
Stanoví postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.
Stanoví program dalšího vzdělávání zaměstnanců.
Stanoví systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje.
Stanoví systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.
Stanoví pravidla podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka zaměstnancům.