Rekonstrukce sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002312CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002312

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

V rekonstruovaných prostorech STD se již koncem roku 2018 opět zabydleli klienti, kteří docházeli do prostor před rekonstrukcí dílen. Postupem času si zvykli na přehledné uspořádání zařízení a pracovních pomůcek v dílně. Rádi využívají modernějnější zázemí dílny, které jim zaručuje větší soukromí. Rekonstrukcí byli také přivedeni k vyššímu stupni samostatnosti a jsou schopni se v pracovních prostorech a uládání pracovních pomůcek lépe orientovat. Využívají možnost individuálních rozhovorů v nově vytvořených prostorech.

 

Projekt byl realizován v rámci 30. Výzvy IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1.

 Rekonstrukce, zvětšení, modernizace a dovybavení prostoru STD včetně zázemí pro zvýšení komfortu cílové skupiny - uživatelů sociální služby STD (zkvalitnění pracovního prostředí včetně hygienického standardu).

Cílem je kvalitní poskytování sociální služby STD vedoucí k inkluzi CS tak, aby došlo k výraznému zvýšení kvality materiálně technického zabezpečení poskytované soc. služby.

Rekonstrukcí navíc dojde ke zkvalitnění pracovního prostředí pracovníků STD.

Období realizace: 1. 5. 2016 - 30. 11. 2018

Celkový rozpočet: 2 279 669 Kč

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Etapy projektu:

1. Etapa: Přípravná fáze obsahuje následující aktivity:
1. Zpracování projektové dokumentace
2. Stavební řízení
3. Fundraising
4. Příprava a organizace výběrového řízení na stavební práce dle projektové dokumentace

2. Etapa: Realizační fáze zahrnuje:

1. Hlavní aktivitu:
Rekonstrukce a úprava objektu STD dle projektové dokumentace - zahrnuje architektonicko-stavební řešení.

2. Vedlejší aktivity:
Zabezpečení autorského dozoru a technického dozoru investora.

 

Na rekonstrukci dílny finančně přispělo i Město Vsetín.