Projekt Centrum profesní kvalifikace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Aktuálně: 

 • 31. prosince 2011 byl projekt CPK ukončen. Za dobu jeho realizace se nám ve spolupráci s partnerskými organizacemi Asociácií zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Charitou Vsetín, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne podařilo splnit plánované projektové aktivity i stanovené cíle.
  Po zahájení projektu v roce 2009 byla zpracována analýza a komparace legislativy České republiky a Slovenské republiky v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která ukázala na jisté odlišnosti v legislativním pojetí této problematiky. Jednou z hlavních aktivit bylo vytvoření Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – osobní asistent při zaměstnávání, jeho akreditace MPSV ČR a následná realizace tohoto kurzu dvakrát v ČR a jednou u slovenských partnerů. V ČR bylo v rekvalifikačních kurzech na pozici pracovníka v sociálních službách kvalifikováno celkem 26 osob. Absolvent kurzu s nejlepším hodnocením byl poté po dobu trvání projektu zaměstnán v naší organizaci.
  Další důležitou aktivitou, která souvisela s předchozí, byla realizace rekvalifikačních kurzů pro osoby se zdravotním postižením „Pomocné a úklidové práce“. Tento více než 160 hodinový kurz byl realizován vlastníkem kurzu Charitou Vsetín v ČR třikrát a na Slovensku jednou, a to bez problémů. Za využití 6 učebních podpor jednotlivých odborných předmětů, sestavených a vydaných v rámci projektu (v české i slovenské verzi), bylo v České republice úspěšně proškoleno 19 osob. Některým z nezaměstnaných absolventů kurzů se podařilo najít práci, všichni si zvýšili kvalifikaci a hlavně získali nové informace důležité pro praxi i v osobním životě.
  Se slovenskými partnery jsme na několika setkáních a dvou kolokviích konzultovali nejen postupy a výsledky vzdělávání, ale také například problémy s akreditací kvalifikačního kurzu na Slovensku.
  Na závěrečné konferenci nás však slovenští partneři přesvědčili o užitečnosti a potřebnosti kurzu osobního asistenta, třebaže byl cílové skupině nakonec nabídnut bez akreditace. To, že projekt měl velký přínos jak pro absolventy kurzů, tak i pro nás, i to, že spolupráce s dalšími čtyřmi partnery byla myslíme si všestranně užitečná, nás naplňuje uspokojením a pocitem dobře vykonané práce.

  Děkujeme všem našim partnerům za spolupráci!

 • 15. listopadu 2011 se uskutečnila v prostorách Podnikatelského inkubátoru na Vsetínských Maštaliskách závěrečná konference projektu. Konferenci navštívilo celkem 55 osob. Mohli jsme přivítat zástupce všech partnerských organizací, lektorů, neziskových i spolupracujících organizací, zástupce města Vsetín a také jsme velmi rádi opět přivítali absolventy proběhlých rekvalifikačních kurzů, kteří si udělali čas a naše pozvání přijali. Velmi jsme ocenili kulturní pěvecké vystoupení mužů z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. Všem vystupujícím i zúčastněným děkujeme za jejich přispění k přátelské a neformální atmosféře konference.
 • Na 15. listopadu 2011 je naplánován termín konání závěrečné konference projektu. Zveme všechny partnery projektu a také absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání i rekvalifikačního kurzu Pomocné a úklidové práce!
 • 29. června 2011 se uskutečnilo V Trenčíně na Slovensku druhé kolokvium projektu CPK. Kolokvium pořádal partner projektu Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, účastnili se ho zástupci AZZP v Trenčíne, VKCI Vsetín o.p.s. a Charity Vsetín.
 • 2. února 2011 - 27. říjen 2011     realizace 3. běhu MŠMT ČR akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pomocné a úklidové práce.

         Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

 • 14. ledna 2011 - 23. května 2011  proběhl 2. běh   MPSV ČR akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání.  
 • Celkem bylo z prostředků projektu ve Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání proškoleno a pro práci pracovníka v sociálních službách kvalifikováno 26 osob.

 

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblast podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
Zahájení projektu: 2. ledna 2009
Ukončení projektu: 31. prosince 2011
Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách a dobrovolníci ve Zlínském kraji. Osobní asistenti při zaměstnávání. Osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí.

 

Hlavní cíle projektu:

 • Zvýšení kvalifikace, úrovně sociálních kompetencí, odborných vědomostí a praktických dovedností profesionálních pracovníků a dobrovolníků poskytujících vzdělávání zmíněné cílové skupině.
 • Realizace rekvalifikačních kurzů podpořených programem s využitím rehabilitačních a relaxačních metod.
  • Tvorba 6 učebních podpor jednotlivých odborných předmětů doplněných o CD s kompenzačními a reedukačními cviky pro potřebu lektorů.
  • Realizace 3 běhů rekvalifikačních kurzů Pomocné a úklidové práce pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, ve kterých bylo úspěšně proškoleno v ČR celkem 19 osob.
 • Vyškolení skupiny asistentů pracovní podpory rekvalifikovaných pracovníků.
  • Realizace 2 běhů Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání, ve kterých bylo v ČR úspěšně proškoleno 26 osob.

 

Partneři projektu:

 • Vedoucí partner: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
 • Hlavní přeshraniční partner: Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
 • Partner 1: Charita Vsetín
 • Partner 2: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
 • Partner 3: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva