Inovace procesů v sociálních službách

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/001235

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Období realizace:

10/2016 – 9/2018

Celkový rozpočet:

923 717,50 Kč

Stručný obsah

V rámci projektu byla provedena analýza a vyhodnocení současného stavu procesů poskytování sociálních služeb v organizaci VKCI Vsetín o.p.s. nezávislými odborníky. V rámci projektu byl zaměstnán metodik sociálních služeb. Dochází k revizi standardů kvality a dochází k optim. procesů tvorby formou vzdělávání a supervizí, které vedou ke zvyšování úrovně odbornosti cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a v důsledku ke zvýšení kvality a rozvoji sociálních služeb - sociálně terapeutické dílny a odborného sociálního poradenství.

Cíle projektu

  1. Ujednocení užívaných procesů, postupů a pracovních přístupů při poskytování sociálních služeb v návaznosti na revizi SQSS a zvýšení kompetencí pracovníků, kteří sociální služby poskytují. Využití Vyhodnocení efektivity zaváděných procesů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb jako evaluace pro potřeby cílové skupiny.
  2. Vytvořit a udržet i po ukončení projektu novou pracovní pozici metodika sociálních služeb, který by koordinoval, inicioval a prováděl aktualizaci a revizi metodiky poskytování jednotlivých sociálních služeb a standardů kvality tak, aby reagovaly na nové trendy v sociální práci a změny v daných sociálních službách, a zároveň by garantoval jejich správnou interpretaci a aplikaci v praxi.
  3. Stávající metodiky práce s klienty, nahradit novou metodikou práce s klienty, která reflektuje skutečnost, že pracovníci STD poskytují sociální službu zároveň uživatelům, kteří spadají do různých cílových skupin, a kterou lze aplikovat v praxi při práci s různorodou skupinou uživatelů..

Cílové skupiny

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Poskytovatel sociálních služeb (je zde představován organizací žadatele - Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.) - poskytuje služby Sociálně terapeutické dílny a Občanské poradenství


Aktivity projektu

  1. Analýza a vyhodnocení poskytování sociálních služeb. Aktivita je ukončena.
  2. Realizace supervizí - motivačních, metodických a expertních. Aktivita je ukončena.
  3. Realizace vzdělávacích programů pro cílovou skupinu. Aktivita je uzkončena.
  4. Revize metodiky poskytování sociálních služeb a standardů sociálních služeb organizace. Aktivita je ukončena.

Výstupy projektu

Vyhodnocení efektivity zaváděných procesů rozvoje kvality sociální služby STD a OP