Dluhové poradenství v občanské poradně Vsetín

 

Titulní obrázek

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009111

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Období realizace:

4/2019 – 3/2022

Celkový rozpočet:

2 222 940,30 Kč

Stručný obsah

Projekt řeší problématiku zadluženosti fyzických osob pobývajících na území města Vsetína, která odpovídá úpadku v podobě platební neschopnosti nebo hrozícímu úpadku, což je spojeno s řadou negativních dopadů na život příslušníků CS a jejich blízkých, na jejich zaměstnanost a motivaci k legální práci, bydlení, rodinné vztahy nebo psychickou pohodu.

Cíle projektu

  • Cílem je poskytnout příslušníkům cílové skupiny informace a podporu potřebnou pro řešení jejich problémů v oblasti dluhové problematiky. Konkrétně bude příslušníkům cílové skupiny poskytována podpora a informace o právech a povinnostech dlužníků, věřitelů a jejich smluvních partnerů (například vymahačské agentury), soudů, rozhodců, exekutorských úřadů, advokátů a insolvenčních správců, případně dalších relevantních osob....
  • Cílem je zvýšení kompetencí podpořených osob, a to tak, že podpořené osoby budou schopny posoudit svou individuální situaci a to, kde se nacházejí (například co pro ně znamená dopis, který jim zaslal exekutor), jaké jsou jejich možnosti (možnost podat odpor proti platebnímu rozkazu nebo nalézt v rodinném rozpočtu dostatek peněz k úhradě dluhu), své možnosti budou schopni kriticky posoudit a anticipovat dopady jednotlivých variant (například zda má smysl podávat odpor v konkrétním případě s rizikem navýšení nákladů), rozhodnout se o svém dalším postupu (například podat odpor i přes nejistý výsledek) a své rozhodnutí realizovat (sepsat odpor společně s poradcem a podat jej včas, k příslušnému soudu). Podpora ze strany poradce nebude časově omezená a podpořené osoby tak budou mít možnost získat pomoc v konkrétní jednotlivé věci i dluhy řešit komplexně – s každou podpořenou osobou bude tvořen a realizován individuální plán, který bude průběžně vyhodnocován (hodnoceno bude, zda je IP v souladu s cílem projektu a reálně vede k zvyšování kompetencí příslušníka IP).

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří fyzické osoby pobývající na území města Vsetína, jejichž finanční situace odpovídá úpadku v podobě platební neschopnosti nebo hrozícímu úpadku. Úpadek v podobě platební neschopnosti znamená situaci, kdy dlužník má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Dlužník není schopen své závazky plnit, pokud nastala alespoň jedna z následujících situací:
      - dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,
      - dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
     - není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Aktivity projektu

Klíčovou aktivitou projektu je Odborné sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky. Poradenství je poskytováno poradcem - sociálním pracovníkem specializovaným na dluhovou problematiku.

  • Do 30. září 2020 bylo v projektu celkem podpořeno 160 osob.
    Bylo sepsáno 10 návrhů na zastavení exekuce  a 4 na částečné zastavení exekuce, 1 návrh na odklad exekuce.
  • Byl sepsán 1 odpor proti platebnímu rozkazu s žádostí o splátkový kalendář, 4 žádosti o přednostní úhradu jistiny nebo žádost o splátkový kalendář, 1 žádost o snížení pravidelných měsíčních splátek, 1 žádost o odpuštění zbytku dluhu či penále a 14 listin - komunikace mezi věřitelem, zástupcem věřitele, soudem, exekutorem, insolvenčním správcem a dlužníkem - jiného druhu.
  • Dále 8 odstoupení nebo vypovězení smluv o dodávce energií či jiných spotřebitelských produktů, které vedou ke zvýšení zadluženosti cílové skupiny.
  • Bylo sepsáno 34 insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení.