Naše poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny V aKCI (dále jen STD) je vytvářet příležitosti pro zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění lidí s postižením a přispět k tomu, aby mohli žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Způsobem naší práce usilujeme o to být přirozenou součástí místní komunity.

Ambulantní služba Sociálně terapeutické dílny V aKCI ve Vsetíně je určena lidem ve věku od 16 do 64 let, kteří:

 • dlouhodobě nepracovali a mají nedostatek pracovních návyků a dovedností nebo
 • jsou ohroženi snížením pracovního potenciálu z důvodu ztráty zaměstnání nebo
 • nemají žádnou pracovní zkušenosti.

A zároveň mají některé z těchto zdravotních postižení:

 • chronické duševní onemocnění
 • tělesné postižení
 • mentální postižení

STD je ambulantní služba preventivní péče poskytovaná bezplatně.

Zásady služby:

 • Mlčenlivost – pracovník STD je vázán mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích klienta, nesděluje informace o klientovi třetím osobám bez jeho souhlasu.
 • Ochrana soukromí – V průběhu poskytování sociální služby učíme klienty chránit si své soukromí a umět rozpoznat o jakých tématech není vhodné mluvit na veřejnosti.
 • Rovnost – Klient i pracovník mají stanovená práva a povinnosti a na jejich základě se navzájem respektují. Vztah mezi klientem a pracovníkem je partnerský, zároveň ale usilujeme o vztahy srovnatelné s pracovištěm. Způsob oslovování je na vzájemné domluvě v průběhu poskytování služby a odpovídá běžnému oslovování dospělých lidí.
 • Objektivní přístup – přístup ke všem klientům je stejný, bez ohledu na sympatie či antipatie, které může pracovník mít. V případě, že tomu tak není, je povinností pracovníka tuto situaci reflektovat a přiměřeně s ní pracovat.
 • Individuální přístup – k uživateli přistupujeme podle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním jeho lidské důstojnosti.
 • Zapojování klienta do spolurozhodování – posilujeme sebevědomí a sebeurčení klienta k tomu, aby dokázal vyjádřit své potřeby, přání a názory a dokázal se sám rozhodovat.
 • Důslednost – podporujeme klienta v dodržování stanovených kroků při naplňování individuálního plánu a při dodržování pravidel a pokynů.

Na jaké práci trénujeme pracovní návyky?

 • Keramická dílna – práce s keramickou hlínou, výroba květináčů, truhlíků, misek, mís a jiných výrobků z hlíny.
 • Košíkářská dílna – pletení košíků, oplétání lahví a demižónů pedigem, pletení výrobků a dekorací z papíru.
 • Šicí dílna – šití a dekorování tašek, kapsiček, šití kapsářů, polštářů a různých dekoračních předmětů.
 • Tvůrčí dílna – tvorba vitráží, drobné bižuterie, práce s korálky, drátem, mozaikou, papírem a různým jiným materiálem.
 • Úklid a údržba – úklid vnitřních prostor dílny a údržba pracoviště
 • Zahradní dílna – pěstování bylinek, údržba zahrady.