O nás

Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně klinetům informace a podporu tak, aby byli schopni vyřešit své problémy. Poradna pomáhá klientům při sepisování dokumentů (insolvenční návrhy, návrhy na soud, odvolání a další). Také poskytuje vzory některých podání.

Občanská poradna Vsetín je registrovaná sociální služba poskytující odborné sociální poradenství. Naše činnost je upravena především zákonem o sociálních službách. Nejsme advokátní kanceláří a nemůžeme Vás obhajovat před soudem.

Všechny naše služby jsou bezplatné!

 

Sepisujeme a podáváme návrhy na povolení oddlužení (insolvenční návrhy, osobní bankrot) - jsme držitelem akreditace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (AO-024-2017).

Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden: http://www.obcanskeporadny.cz/.

 

Poslání Občanské poradny

Posláním Občanské poradny Vsetín je poskytovat lidem informace a podporu umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat. S ohledem na své možnosti podporujeme systémové a legislativní změny.

 

Cíle Občanské poradny

Obecným cílem Občanské poradny Vsetín je podílet se na zlepšení životní situace osob.

Ve vztahu k osobám, který je služba určena je cílem umožnění osobám, kterým je služba určena, stát se odpovědnými osobami schopnými se samostatně rozhodovat a svá rozhodnutí realizovat, které mají komplexní informace, dobrou schopnost orientace ve své životní situaci a prostředí.

Komu a v čem radíme

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství všem zletilým fyzickým osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo mohou být takovou situací ohroženy, a obrátí se na Občanskou poradnu Vsetín s problémem, který se týká některé z uvedených oblastí.

 

Dluhy

 • Práva a povinnosti věřitelů a dlužníků
 • Exekuční řízení a práva účastníků
 • Oddlužení (osobní bankrot)
 • Konzultace a příprava insol. návrhu

Rodina a mezilidské vztahy

 • Výchova a vyživovací povinnost
 • Rozvod manželství, vypořádání majetku
 • Práva a povinnosti členů domácnosti

Spotřebitelské poradenství

 • Reklamace a odstupování od smluv
 • Vymáhání spotřebitelských práv

Majetkoprávní vztahy a dědictví

 • Darování
 • Zřizování a užívání služebností
 • Zodpovědnost plynoucí ze SJM
 • Práva povinnosti majitelů a nájemců
 • Dědické řízení

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost

 • Práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Skončení pracovního poměru
 • Práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání

Sociální pomoc a dávky

 • Informace o sociálních službách
 • Informace o sociálních dávkách
 • Postup při vyřízení dávek
 • Odvolání

 

Pojištění (zdravotní a sociální)

 • Nárok na důchod
 • Povinnosti spojené s hrazením pojištění
 • Opravné prostředky

Bydlení

 • Povinnosti a práva pronajímatele a nájemce
 • Skončení nájmu
 • Sousedské spory
 • Služebnost užívání

Trestní právo

 • Práva obětí
 • Informace o trestním oznámení
 • Průběh trestního řízení

Občanské soudní řízení

 • Pomoc při sepisování žalob
 • Průběh řízení a povinnosti stran
 • Opravné prostředky (odvolání)

Dále

 • zdravotnictví
 • ústavní právo
 • veřejná správa
 • právní systém EU
 • základy práva ČR
 • školství a vzdělávání
 • ekologie

Neposkytujeme poradenství za účelem podnikání a komerčního využití, neposkytujeme odborné daňové a finanční/investiční poradenství.

 

Řídíme se těmito zásadami

Bezplatnost

Občanské poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.

Diskrétnost

Informace získané od zájemce o službu nebo uživatele v průběhu poradenského procesu nebudou bez jeho výslovného souhlasu předány dalším osobám mimo Občanskou poradnu Vsetín. A to s výjimkou informací podléhající oznamovací povinnosti. Poradci jsou vázáni mlčenlivostí.

Nezávislost

Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci. 

 

Podporují nás

 

                      

                                                                                                                                                                         Město Vsetín

                             

           

                                                                                                    

                                                                                                       Nový Hrozenkov      Velké Karlovice        Bystřice pod Hostýnem