Skočit na obsah

FOR FUNCTIONALITY YOU HAVE TO INSTALL ADOBE FLASH PLAYER.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímá péče

Akreditace MPSV ČR č.: 2011/1172-PK

Počet vyučovacích hodin: 180

Cena: 12.000,- Kč (Osoby registrované na ÚP jako uchazeči nebo - pokud jsou již zaměstnaní - zájemci o zaměstnání mohou na ÚP požádat o zvolenou rekvalifikaci a kurz si nechat proplatit.)

Termín: 27. 11. 20014 - 23. 4. 2015   

EXCEL
Rozvrh hodin
soubor ke stažení (34 kB)

Termín: 18. 3. 2015 - 30.6.2015

 

Vzdělávací kurz je určen pro zájemce/zájemkyně s ukončeným základním vzděláním, středním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem, nebo vyšším vzděláním.

Obsah kurzu:

Obecná část kurzu

Úvod – představení kvalifikačního kurzu, obsah a rozsah kurzu a metody používané během vzdělávání a podmínky k získání osvědčení

Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb – blok je věnován problematice standardů kvality sociálních služeb. Východiskem ustanovení zákona o sociálních službách s využitím existujících metodických materiálů MPSV ČR. V bloku s důrazem na praxi probrána témata:

 •          Standardy v zákoně o sociálních službách
 •          Procedurální standardy
 •          Personální standardy
 •          Provozní standardy
 •          Inspekce kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita - seznámení s teorií komunikace, komunikačními styly a zlozvyky, zdůraznění specifik komunikace v pomáhajících profesích, praktický nácvik komunikace s klientem, s rodinou, komunitou, v týmu, se zaměstnavatelem atd.

  Úvod do psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie
  Získání teoretických znalostí z psychologie osobnosti s cílem využít tyto znalosti při běžné interakci s klientem a poznávání osobnosti klienta. Nácvik schopnosti adekvátně reagovat v nejrůznějších situacích pečující ßà klient. Osvojení dovedností pro navázání kontaktu, vedení dialogu a vhodné komunikace s ohledem na věk, zdravotní a sociální stav klienta. Využití získaných poznatků při hodnocení potenciálu klienta pro jeho aktivizaci, pro rozvíjení vztahu klient – pečovatel – rodina, při pomoci klientovi s udržováním kontaktu s okolím.

  Zdůraznění nutnosti individuálního přístupu ke klientovi. Seznámení s odlišnostmi zdravého a nemocného stáří, spektra normality diverzifikované seniorské populace. Rozeznání základní psychopatologie stáří, včetně schopnosti vnímání a popisu s ní souvisejících změn a schopnosti tyto informace zprostředkovat specializovanému odborníkovi.

  Základy ochrany zdraví, zdravověda, 1. pomoc
  Získání základních informací o možných změnách zdravotního stavu klienta, rozpoznání příznaků změněného stavu, pojmenování projevů poruchy zdravotního stavu. Získání dovedností pro provedení základní ošetřovatelské intervence a poskytnutí základní (laické) pomoci klientovi. Nácvik první pomoci - neodkladná resuscitace v terénu bez pomůcek a při nezkušenosti zachránce. Nácvik rychlého zhodnocení situace - vlastní resuscitace – proč, jak a co nedělat. Zaměření na laickou pomoc, zdůraznění psychického dopadu na osobnost zachránce a nutnosti jeho následného řešení. Nezbytné je využití trenažérních pomůcek pro nácvik život zachraňujících stavů.

  Etika ve výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Interaktivní seznámení s pojmy diskriminace stáří, špatné zacházení, eutanázie, etické kodexy. Základní exkurz do předpokladů morálky, základní přístupy jednotlivých škol. Předcházení nebezpečí syndromu vyhoření u pečujících.

  Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, principy supervize. 
  Objasnění role klienta a pomáhajícího a jejich vzájemného vztahu. Hranice mezi klientem a pomáhajícím. Zvláštní nároky na pracovníka v pomáhajících profesích. Neangažovaný pracovník. Angažovaný pracovník. Supervize jako prvek prevence syndromu vyhoření Baume & Mercier Replica Watches.

  Sociálně právní minimum
  Blok věnován seznámení se sociálním systémem ČR. Stručným přehledným způsobem budou vysvětleny jednotlivé oblasti s přihlédnutím k jejich praktickým dopadům do sféry sociálních služeb. V bloku s důrazem na praxi probrána témata:

 • Veřejná správa (vč. problematiky obcí a krajů)
 • Systém právních předpisů, správní řád
 • Oblast zaměstnanosti
 • Sociálně-právní ochrana obyvatel
 • Bydlení, školství a další
 • Sociální a nemocenské pojištění
 • Státní sociální podpora
 • Sociální dávky a služby
 • Metody sociální práce
  Stručně historie, vymezení a definice SP, dilemata SP, obecné vlastnosti a dovednosti sociálního pracovníka, typologie metod, případová práce s klientem, zásady poradenství, typologie problémových klientů.

   

  Zvláštní část kurzu

  Základy péče o nemocné a základy hygieny
  Seznámení se s teorií potřeb a specifiky rolí nemocného a pečujícího. Získání dovedností k orientačnímu hodnocení úrovně soběstačnosti klienta ve všedních denních činnostech. Orientace v používání pomůcek kompenzujících deficit soběstačnosti klientů ve vybraných oblastech základní péče.

  Osvojení základů technik vybraných pečovatelských výkonů, zejména v oblasti hygieny, stravování, vyprazdňování, pohyblivosti, oblékání - nácvik technik pro získání soběstačnosti klienta v těchto činnostech. Prevence poranění zad při manipulaci s klientem, základní požadavky na bezpečnost prostředí, prevenci pádů a úrazů klientů - ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. Seznámení se s problematikou podávání léků v domácím prostředí.

  Získání poznatků o vlivu prostředí na organismus (faktory prostředí - fyzikální, chemické, biologické, psychické a sociální). Seznámení se základními podmínkami procesu šíření nákazy,  protiepidemickým režimem a jeho zásadami u lůžka nemocného. Orientace ve způsobech a druzích dezinfekce (fyz., chem.) a v mechanismech jejího účinku. Seznámení s prostředky k dezinfekci a zásadami práce s nimi, ochranou zdraví a způsoby likvidace odpadu v domácích podmínkách.

  Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky
  Vysvětlení potřebnosti aktivizace klienta. Osvojení dovedností pro motivaci a zapojení klienta do aktivizačních technik. Orientace ve výběru vhodných technik s ohledem na schopnosti a zdravotní stav klienta.

  Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

  • Rizikové faktory
  • Syndrom CAN (specifikace a příklady tělesného týrání, psychického týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání)
  • Vyhledávání  ohrožených dětí
  • Možnosti řešení a následné péče
  • Domácí násilí (definice pojmu, rizikové faktory, rysy násilníka, rysy oběti)
  • Formy pomoci

  Krizová intervence
  Seznámení se specifiky krizové intervence a první psychosociální pomocí ve vztahu pečující – klient. Získání dovedností k vytvoření bezpečného prostoru pro klienta i pracovníka sociální péče a stabilizaci klienta. Zpracování přehledu služeb krizové intervence a pomoci v regionu, tak aby frekventant získal dobrou orientaci v nabídce možností další psychosociální podpory. Řešení konkrétních kasuistik a možných situací.

  Úvod do problematiky zdravotního postižení (psychopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie)
  Seznámení se zdravotním postižením, klasifikace zdravotního postižení, základní terminologie, humanistické přístupy. Dále základní metody systému reedukace a kompenzačních metod. Nácvik práce s kompenzačními pomůckami.

  Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

  Odborná praxe

  Závěr - výstupní písemný test, písemná práce v rozsahu maximálně tří stran na vybrané téma z teoretického obsahu kurzu - kolokvium.

   

  K získání osvědčení  musí účastník splnit:

  • minimálně 70 % účasti výuky modulu,
  • absolvovat výstupní test (pro splnění musí účastník získat z celkového počtu bodů testu nejméně 60% bodů), v případě neúspěchu lze test opakovat ještě 2x,
  • závěrečné kolokvium nad písemnou prací v rozsahu 3 stran na vybrané téma z teoretického obsahu kurzu,
  • absolvovat odbornou praxi (40 hodin).
  Informace:

  Marie Podpinková
  mobil: 774 415 107
  e-mail: marie.podpinkova@vkci.cz


  Aktuality

  16.října 2017
  Základy krizové intervence - 11 volných míst
  Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
   
  17.října 2017
  Inspekce poskytování sociální služby - 13 volných míst
  Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
   

  Kalendář akcí

  « Září 2017 »
  Po Út St Čt So Ne
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930

  Vyhledávání