Skočit na obsah

FOR FUNCTIONALITY YOU HAVE TO INSTALL ADOBE FLASH PLAYER.Poslání občanské poradny:


OP poskytuje odborné sociální poradenství formou rad, informací a pomoci osobám, které se na ni obrátí a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nedovedou ji řešit vlastními silami.

OP pomáhá lidem hledat řešení jejich situace, informuje je o jejich právech a povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze vlastního zvládání problémů.

OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci a podpory. OP je členem AOP a podílí se na její činnosti.

OP poskytuje poradenství v různých oblastech: např. dluhové poradenství, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sousedské spory, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, sociální dávky, občansko-právní problematika, správní řízení, spotřebitelské poradenství, lidská práva a další

Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit.


Cíle činnosti Občanské poradny Vsetín:

Dlouhodobý cíl:

Pomáhat uživatelům ke kvalitnějšímu životu podle jejich možností a představ s maximální mírou nezávislosti na okolí. Prostřednictvím kvalitního občanského poradenství budeme dále přispívat k sociální reintegraci menšin a poskytneme dlouhodobou podporu potřebným občanům, kteří se octli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoci lidem porozumět sobě samým, svému prostředí a kontextu řešeného problému. K tomu patří např. hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, poznat a uplatňovat svá práva a vůbec využívat dostupné vnitřní i vnější zdroje k prospěchu osob zvolených uživatelem.

 

Cílová skupina:

  Občanská poradna poskytuje podporu všem, kteří se na ni obrátí s nějakým problémem nebo se ocitnou v nepříznivé životní situaci.

 • Občanská poradna poskytuje služby klientům dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 91
 • Občanská poradna dle Rozhodnutí o registraci sociální služby neposkytuje služby těmto okruhům osob (cílová skupina):
 •  
  • imigranti a azylanti
  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • osoby komerčně zneužívané
  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestných činů
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • etnické menšiny
  Věková struktura cílové skupiny:
  • Mladí dospělí (19 - 26 let)
  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
 • Občanská poradna dle Rozhodnutí o registraci sociální služby neposkytuje služby těmto okruhům osob (věková struktura): 
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
  • Děti předškolního věku (1 – 7 roku)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Dorost (16 – 18 let)

 Kategorie poskytovaných služeb:

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na čtyřech praktických úrovních a zahrnuje:

1. Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (znění zákonů, právní úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).

2. Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.

3. Aktivní pomoc: praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání (úřady, soudy apod.), vysvětlování obsahu dokumentů, pomoc s výpočty.

4. Asistence: činnost ve prospěch uživatele, která je vykonávána mimo občanskou poradnu.

a.) Doprovázení – poradce doprovází uživatele mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje. Je spíše morální oporou.

b.) Vyjednávání – poradce jedná v zájmu uživatele sociální služby s třetí stranou.

c.) Zastupování – poradci je dána plná moc oficiálně zastupovat uživatele při úředním jednání.

V kompetenci poradce je posoudit maximální možnou míru samostatnosti uživatele a poskytnout mu úroveň služby, která je vhodná a současně maximálně respektuje vůli uživatele a rozvíjí jeho schopnosti samostatného jednání.

 

Způsob poskytování služeb:

 Občanská poradna poskytuje své služby převážně v rámci osobní návštěvy uživatele v poradně formou poradenského rozhovoru, dále prostřednictvím telefonického rozhovoru a písemnou odpovědí na dopis nebo e-mail doručený na adresu občanské poradny. Občanská poradna poskytuje poradenství i mimo své sídlo. Zájemce o službu se může ke konzultaci objednat nebo může přijít i bez objednání. Poradenské služby jsou uživatelům poskytovány na základě ústní dohody, nesepisuje se žádná zvláštní písemná smlouva. Ohledně informací, které poradce od uživatele získá, zachovává občanská poradna naprostou diskrétnost. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě a kdykoli, bez uvedení důvodu, od užívání služby ustoupit.

Pokud uživatel potřebuje k vyřešení svého problému více konzultací, věnuje se mu stejný poradce, který přijímal zakázku uživatele. V případě nepřítomnosti tohoto poradce je uplatňována vzájemná zastupitelnost poradců. Informace z jednotlivých setkání s uživatelem jsou vždy uvedeny v Záznamovém archu – tento způsob sdílení informací umožňuje fungující zastupitelnost poradců.

 

Poradenství je poskytováno v těchto oblastech:

Sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

 

Zásady občanského poradenství:

 Bezplatnost

Občanské poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.

 Diskrétnost

Žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy (oznamovací povinnost).

 Nezávislost

Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

 Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.

Služby Občanské poradny Vsetín jsou poskytovány v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Metodika práce Občanské poradny Vsetín je popsána v rámci Standardů kvality Občanské poradny. Standardy jsou všem pracovníkům přístupné a jsou součástí přípravy pracovníka pro výkon poradce v rámci občanské poradny.

V rámci základních ustanovení a zásad služby Občanské poradny Vsetín je kladen důraz na respektování jedinečnosti uživatele a jeho svobodné vůle. Poradenství je poskytováno v bezpečném a přijímajícím prostředí, což mimo jiné předchází pocitům manipulace, nerespektování nebo snižování důstojnosti uživatel. Současně poradce prezentuje svou práci a uživatele tak, aby nedocházelo ke snižování důstojnosti uživatel ve vztahu k nezávislému okolí. Bližší specifikace etických zásad je uvedena v Etickém kodexu občanského poradce.

 

Metody práce s uživatelem služby:

 Poskytování odborného sociálního poradenství v rámci občanské poradny je poskytováno buď v místě sídla Občanské poradny (Jiráskova 419, Vsetín), nebo v terénu. Poskytovaná služba má charakter poradenského rozhovoru na základě „Eganova modelu práce s uživatelem sociální služby“. Poradce je vyškolený sociální pracovník, který splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o sociálních službách. Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Poradce se po dobu svého působení v poradně dále vzdělává. Zájemce o službu nebo uživatel služby mají v rámci jedné návštěvy právo na 45 minut konzultace. Dle situace je pak zakázka uživatele buď zodpovězena již při první konzultaci, nebo je sjednán termín další konzultace. Počet následných konzultací zcela závisí na potřebách uživatele. Ze strany poradny není počet konzultací omezen.

 

Práce se zájemcem o službu a s uživatelem služby v občanském poradenství

Přijímací proces:

Před samotným rozhovorem probíhá přijímací proces. Část přijímacího procesu probíhá ještě před samotným setkáním ve formě informování uživatele o možnostech a zásadách občanského poradenství, které je zprostředkováno materiály poskytnutými na místech sloužících k informování o službách poradny a jejích zásadách (např. webové stránky, nástěnka OP apod.). Při samotném setkání poradce uvede zájemce o službu do poradenské místnosti. Poradce informuje zájemce o službách, které OP Vsetín poskytuje a seznámí jej s pravidly poradny. Pokud zájemce o službu souhlasí se všemi pravidly, se kterými je seznámen, pak tímto souhlasem uzavírá s občanskou poradnou ústní dohodu o poskytování služby. Okamžikem uzavření ústní dohody se ze zájemce o službu stává uživatel služby.

Další informace o nabídce konkrétní formy služby se již vážou na problematiku, kterou má klient zájem řešit, aby uživatel nebyl zahlcen obecnými informacemi o nabízené službě. Informace jsou poskytovány tak, aby zájemce informacím porozuměl a aby se mohl rozhodnout, zda služby využije, či nikoliv.

 

Poradenský rozhovor:

Pokud se zájemce rozhodne službu občanské poradny využít, dojde mezi ním a poradcem k uzavření ústní nebo písemné dohody o poskytnutí služby. Uživatel může dohodu vypovědět bez udání důvodu a poradce toto právo plně respektuje. Každý rozhovor má svůj proces, jednotlivé fáze a obsah. Obsah rozhovoru, na rozdíl od jeho fází, řídí uživatel služby. Uživatel služby určuje, o čem se bude hovořit a jaká rozhodnutí se přijmou.      

Fáze rozhovoru:  

1. Mapování situace, tj. kde se uživatel sociální služby nachází nyní.

Dochází k výměně informací mezi uživatelem a poradcem o dané situaci.

2. Formulace zakázky, tj. kde chce uživatel sociální služby být, co si přeje uskutečnit, čeho chce dosáhnout, formulace cíle.

3. Výběr řešení, tj. jak se tam uživatel sociální služby dostane.

Poradce pomáhá najít několik alternativ řešení dané situace a seznamuje uživatele s důsledky jednotlivých řešení. Poradce uživatele služby při rozhodování doprovází, zůstává ale nestranný. Rozhodnutí uživatele ohledně řešení situace je poradcem zcela respektováno.

4. Vyhledávání a sumarizace informací.

Poradce vyhledává v informační databázi poradny informace a podklady potřebné k řešení situace uživatele služby, následuje shrnutí informací a jejich srozumitelné zprostředkování uživateli. Poradce se průběžně ujišťuje, zda uživatel výstupům správně porozuměl.

5. Reálné uskutečnění cíle je plně v kompetenci uživatele služby, který jej realizuje sám, případně za podpory poradce (úroveň služby asistence). Naplněním cíle uživatele dochází současně k ukončení služby

Cíl poradenského rozhovoru:

Cílem poradenského rozhovoru je podpořit uživatele služeb ve zvládání problémů tak, aby byli schopni udělat pro sebe vše potřebné, a to za využití všech svých vědomostí a schopností. Podpora má směřovat k tomu, aby byli uživatelé služeb lépe připraveni sami zvládnout co nejefektivněji své problémy. Účelem tedy není říci, co mají v dané situaci dělat,ale podnítit je k tomu, aby sami podnikli účelné kroky vedoucí k řešení. Pokud je to vzhledem k charakteru problému možné, jsou klientovi v rámci této intervence předkládány různé možnosti řešení dané situace a výběr řešení je ponechán zcela na vůli klienta. Ve složitějších případech může poradce se souhlasem uživatele případ konzultovat s externími specialisty, případně s právním konzultantem.

Jestliže problém uživatele přesahuje rámec možností poskytované sociální služby, může být uživateli zprostředkován kontakt s jinou organizací. O této možnosti poradna vyjednává pouze s předchozím výslovným souhlasem uživatele. Jedná se např. o doporučení odborné pomoci (psychoterapie, krizová centra apod.). K účelům zprostředkování kontaktu s jinými místními organizacemi, které poskytují pro konkrétního uživatele vhodné služby, je vytvořena databáze kontaktů přístupná pracovníkům poradny na intranetu. K výběru evidovaných organizací je využíván seznam služeb na webových stránkách města Vsetín a další doplňující zdroje. Občanská poradna může přímo vstupovat do řešení problému klienta ve smyslu např. doprovázení uživatele při kontaktu s orgány veřejné správy apod. – viz. úrovně poskytovaných služeb. Intervence na úrovni aktivní pomoci či asistence jsou poskytovány až po vyčerpání vlastních schopností a možností uživatele a po řádné úvaze. O případném využití těchto služeb je veden záznam v ZA uživatele. Od doby vstupu Občanské poradny Vsetín do Asociace občanských poraden vede poradna speciální Záznamové archy, obsahující témata sociální politiky, vyhlašovaná AOP. Občanská poradna Vsetín dále v daných termínech posílá zprávy za sociální politiku.


Aktuality

16.října 2017
Základy krizové intervence - 11 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 
17.října 2017
Inspekce poskytování sociální služby - 13 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 

Kalendář akcí

« Září 2017 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vyhledávání