Skočit na obsah

FOR FUNCTIONALITY YOU HAVE TO INSTALL ADOBE FLASH PLAYER.KNIHOVNÍ ŘÁD

 

KNIHOVNY VZDĚLÁVACÍHO A KOMUNITNÍHO CENTRA INTEGRA VSETÍN  o.p.s.(Knihovna VKCI)

I.

Základní ustanovení

1. Knihovna VKCI je specializovanou knihovnou, která shromažďuje odbornou literaturu v oboru sociálních služeb a neziskových organizací .

2. Posláním knihovny je poskytovat informační a knihovnické služby zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb.

3. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby všem zájemcům z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v okrese Vsetín, partnerům Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín z Pedagogické fakulty UP Olomouc a dalším zájemcům z řad veřejnosti (dále jen uživatelům).

4. Ve své činnosti se knihovna dále řídí zejména následujícími právními předpisy:

a) zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

b) zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Své poslání plní knihovna zejména tím, že:

a) vytváří, udržuje a zpřístupňuje optimálně profilovaný fond odborných publikací týkajících se sociální práce a souvisejících oblastí,

b) soustavně vytváří a zpřístupňuje aktuální katalog publikací v klasické a elektronické podobě,

c) zpřístupňuje klasické i elektronické informace o obsahu knihovny,

d) zveřejňuje seznamy přírůstků,

e) poskytuje uživatelům poradenskou službu při výběru publikací.

6. Ve své činnosti usiluje knihovna o poskytování objektivních a nestranných informací.

7. Vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má knihovna charakter odborné a vědecké knihovny.

8. Knihovna vznikla v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika projektu Poradensko informačního centra pomoci pro osoby se zdravotním postižením, který byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Vsetín.

II.

Uživatelé knihovny

1. V souladu s posláním knihovny podle čl. I tohoto Knihovního řádu se uživatelé knihovny rozdělují na tyto skupiny:

a) uživatelé interní,
b) uživatelé externí.

2. Interní uživatelé jsou:

a) zaměstnanci Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín o.p.s.,

b) zaměstnanci ZŠ Integra Vsetín,
c) zaměstnanci Pedagogické fakulty UP Olomouc,

d) lektoři VKCI Vsetín o.p.s.

3. Externí uživatelé jsou:

a) zadavatelé sociálních služeb Zlínského kraje,
b) poskytovatelé sociálních služeb Zlínského kraje,
c) studenti zlínského kraje (střední a vysoké školy),

d) ostatní zájemci z řad veřejnosti.

4. Jednotlivé skupiny uživatelů mají z hlediska přístupu ke konkrétním informačním zdrojům a fondům rozdílnou úroveň práv, která je knihovním a výpůjčním řádem stanovena takto:

Knihovna vyřizuje přednostně požadavky interních uživatelů.

 

III.

Služby knihovny

1. Knihovna poskytuje

výpůjční služby:
- prezenční na pracovišti KIC Vsetín – Jiráskova 419, Vsetín Trávníky
- absenční mimo knihovnu

 

IV.

Výpůjční řád knihovny

1. Uživatelem výpůjčních služeb jsou fyzické a právnické osoby.

2. Uživatelem se fyzická či právnická osoba stává registrací. Podmínkou registrace je seznámení se s tímto Knihovním řádem a vyplněné „Prohlášení uživatele knihovny VKCI“ potvrzené podpisem vedoucího organizace nebo v případě, že se jedná o studenta předložení studijního průkazu a podpisem prohlášení, v případě, že se jedná o osobu z řad ostatní veřejnosti předložením občanského průkazu a podpisem prohlášení.

3. Uživatel je povinen:

- při přihlášení do knihovny předložit občanský průkaz.

4. Registrační databázi uživatelů v automatizované podobě udržuje knihovna zejména za účelem ochrany majetku, knihovních fondů, pro zajištění kvality a rychlosti poskytovaných služeb. Při zpracovávání osobních údajů postupuje knihovna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

5. Vyžadované osobní údaje slouží výhradně:

a) k identifikaci uživatele,

b) ke statistickým účelům.

Pracovníci, kteří s osobními daty uživatelů přicházejí do styku, jsou o této skutečnosti poučeni a jsou vázáni mlčenlivostí.

6. Pro vypůjčování publikací z knihovny platí ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

7. Standardní počet výpůjček je 10 svazků na jednu výpůjčku. Případné výjimky schvaluje vedoucí knihovny.

8. Mimo prostory knihovny se nepůjčují:

- dokumenty zařazené do příručního fondu knihovny (sbírky právních předpisů či soudních rozhodnutí, encyklopedie, jazykové a výkladové slovníky, adresáře aj.).

9. Na dokumenty, které jsou zapůjčeny jinému uživateli, přijímá knihovna záznamy o rezervaci. Po vrácení dokumentu uvědomí knihovna žadatele, který si ho může vyzvednout do 7 dnů ode dne odeslání oznámení. Žádá-li tentýž dokument několik uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu a skupin uživatelů (viz čl. II.).

10. Výpůjční lhůta může být krátkodobá (14 dnů) nebo standardní (1 měsíc). Tato lhůta může být prodloužena až pětkrát, ale pouze v případě, že vypůjčené dokumenty nepožaduje jiný uživatel.

11. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Při vypůjčování si je musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu dokumentu jako při ztrátě. Uživatel nesmí vypůjčené dokumenty zapůjčovat nebo jiným způsobem přenechávat třetím osobám a odpovídá za ně až do doby, než je vrátí knihovně.

12. Knihovna upomíná uživatele o vrácení vypůjčeného dokumentu maximálně šestkrát. Po pěti bezvýsledných upomínkách následuje upomínka s výstrahou a pak již pouze vymáhání právní cestou.

13. V případě zániku organizace poskytující sociální služby, je tato povinna vrátit veškeré zapůjčené publikace do 10 dnů po tomto zániku.

14. Uživatel je povinen oznámit ztrátu nebo poškození dokumentu knihovně a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit knihovně škodu podle ustanovení občanského zákoníku. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Při poškození nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady:

a) obstarání náhradního výtisku téhož dokumentu,
b) obstarání vázané kopie téhož dokumentu,
c) dodání jiného dokumentu stejné ceny,
d) finanční náhrada ve výši ceny na knižním trhu v době likvidace ztráty.

15. Uživatelé mohou ústně i písemně doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.

V.

Závěrečná ustanovení

  1. Výjimky z Knihovního řádu knihovny povoluje vedoucí knihovny.

  2. Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu je závazný vzor „Prohlášení uživatele knihovny VKCI Vsetín o.p.s.“

  3. Připomínky k práci knihovny je možno podávat ústně, písemně nebo elektronickou poštou vedoucí knihovny.

  4. Provozní doba knihovny:

  5. pondělí -  pátek:     9:00– 14:00 hodin

     

  6. Aktuální seznam knih naleznete na www.vkci.cz

  7. Tento Knihovní řád knihovny VKCI nabývá účinnosti dnem 2. 5. 2017.

 

Mgr. Soňa Zelíková

ředitelka VKCI Vsetín o.p.s.

Ve Vsetíně dne 12 5. 2017


Aktuality

16.října 2017
Základy krizové intervence - 11 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 
17.října 2017
Inspekce poskytování sociální služby - 13 volných míst
Akreditované vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 

Kalendář akcí

« Září 2017 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vyhledávání